Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz właścicielem strony www.wachowicz.nieruchomosci.pl  jest Damian Wachowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń Damian Wachowicz z siedzibą 32-200 Miechów, ul. Powstańców 1863r. 12.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@wachowicz.nieruchomosci.pl, lub pisemnie na wyżej wskazany adres.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@wachowicz.nieruchomosci.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń Damian Wachowicz.

Damian Wachowicz (ADO) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń Damian Wachowicz, jest osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne w imieniu Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, na rzecz współpracujących z Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o.  Towarzystw Ubezpieczeniowych. Damian Wachowicz (ADO) zawarł umowę pośrednictwa ubezpieczeniowego z Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o. i posiada pełnomocnictwo do świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń Damian Wachowicz może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

a) przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracującej z Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń Damian Wachowicz Agencji Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o. oraz współpracujących z Damo Ubezpieczenia Sp. z o. o.  Towarzystw Ubezpieczeniowych. Podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”.

b) marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym ma Pan/Pani zawartą umowę ubezpieczenia za pośrednictwem współpracującej z Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń Damian Wachowicz Agencji Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o.. Podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych tego zakładu ubezpieczeń, na podstawie powierzonego Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o. zakresu przetwarzania danych osobowych przez ten zakład ubezpieczeń oraz marketing usług własnych Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o..

c) w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń, współpracujących z partnerem  Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń Damian Wachowicz – Agencją Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o. Celem jest zapewnienie możliwości zaproponowanie produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb. 

d) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeń, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, na podstawie powierzonego współpracującemu z Wachowicz Ubezpieczenia i Nieruchomości Damian Wachowicz Agentowi Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o. zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.

e) zawarcia i realizacji umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym w szczególności umów pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, umów pośrednictwa w najmie nieruchomości, umów o zarządzanie nieruchomością,, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

f) udzielania odpowiedzi, obsługi zgłoszeń i zapytań wysyłanych przez formularze na stronie internetowej administratora www.wachowicz.nieruchomosci.pl , wiadomość e-mail, Messenger, Fanpage Facebook  – na podany przez użytkownika strony adres e-mail lub numer telefonu –  na podstawie (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

g) przesyłania na podany w formularzu strony www.wachowicz.nieruchomosci.pl adres e-mail lub numer telefonu treści marketingowych lub ofert handlowych.

h) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń Damian Wachowicz w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

i) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą usługową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące skalkulowanej wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani /Pana danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, numeru PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia.

4. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne ale konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokonanie oceny ryzyka.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) Podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa

b) Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o. oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe, z którymi spółka posiada podpisaną umowę.

c) Dostawca usług hostingowych i poczty elektronicznej

d) Notariusze

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, ani do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

6. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

d) w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, dotyczącej skalkulowanej wysokości składki ubezpieczeniowej ma Pan/Pani prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie sprawy

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

8. INFORMACJE W FORMULARZACH STRONY WWW.WACHOWICZ.NIERUCHOMOSCI.PL

a) Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

b) Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

c) Strona, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia  lub kontaktu itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

9. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania ze strony www.wachowicz.nieruchomosci.pl  w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Strony za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są na stronie w celu:

a) utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Strony, a urządzeniem końcowym Użytkownika

b) optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze strony i dostosowania sposobu jej wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika

c) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony

d) zbierania statystyk odwiedzin Strony wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości

e) wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

Strona wykorzystuje  dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

a) przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Strony.

b) ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony, mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 30.07.2020r.